Největší profesní organizace v oblasti sociálních služeb v ČR
K 12. 8. 2020 sdružujeme 1 921 členů
1 198 organizací a 2 671 registrovaných služeb
723 členů Profesních svazů
Doporučujeme
Podporujeme
kvalitu života

 
  
 
Doporučujeme
Naše projekty
 
 
 
 
 
 
Doporučujeme

OSA

APSS ČR rozšiřuje služby pro členskou základu 

V případě veřejných produkcí, při kterých se užijí díla, která zastupuje OSA, vzniká pořadateli (uživateli) povinnost uzavřít licenční smlouvu v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským. Tento případ, kdy je potřeba uzavřít licenci, může nastat i v případě užití hudebních děl prostřednictvím rádia nebo televizoru ve společných prostorách sociálního zařízení. Výše poplatku se stanovuje v souladu s platným sazebníkem OSA.

  • Na základě jednání Valné hromady APSS ČR (8. 12. 2016) schválilo Prezidium APSS ČR (13. 12. 2016)  přistoupení k uzavření Kolektivní hromadné licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl s OSA - Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s.,  160 56 Praha 6 - Bubeneč, Čs. armády 20.

 

Ze smlouvy vyplývají následující výhody a povinnosti:

Rozsah licence

Pouze na veřejné produkce:

  • na kterých není vybíráno vstupné;
  • počet diváků není vyšší než 250;
  • hlavním a jediným pořadatelem akce je člen APSS ČR.

Sleva  90 % při využívání rozhlasových a televizních přijímačů umístěných ve společných zařízeních sociálních služeb. (Souhlas poskytnutý neobsahuje souhlas k provozování děl hudebně dramatických.)

 

Výše poplatku: 

  • Autorská odměna činí 508 Kč ročně za každého člena (na IČ) včetně DPH (za neomezený počet produkcí v rámci jednoho roku).
  • Výpočet za užívání TV, rádií a reproduktorů provede OSA (dle vyplněných údajů od člena APSS a aktuálního sazebníku OSY).
  • Administrativní poplatek 99 Kč (náklady na činnost spojenou s evidencí, fakturací, vykazování playlistů pro OSA, poštovné) 

Smlouva APSS x OSA se uzavírá na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 (smlouvy z roku 2016 – 2018 jsou ošetřené dodatkem ke smlouvě).

 

Postup pro členské organizace:

1.       V případě vašeho zájmu o přistoupení k této smlouvě zašlete na adresu APSS ČR přiložený návrh smlouvy mezi APSS ČR a členskou organizací.

Do smlouvy je nezbytné doplnit údaje o Vaší organizaci, včetně údajů o kontaktní osobě z vašeho zařízení, která bude pověřena komunikovat s APSS ČR v nezbytných náležitostech (bod III. Smlouvy).

2.        V případě, že využíváte pro veřejnou produkci rádia a televize, vyplníte přílohu č. 1. (počet rádií, televizí a reproduktorů). 

3.       APSS ČR postoupí údaje pro výpočet OSA.

4.       Následně APSS ČR vystaví fakturu členským organizacím.

 

Můžete využít bod 1. (veřejná produkce) nebo bod 2. (rádia a TV) nebo oba body.

 

Zákon č. 121/2000 Sb. Autorský zákon https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-121/zneni-20190215

 

Kontaktní osoba za APSS ČR: Jiřina Mikolášová, DiS. (odpovědi na nejčastější dotazy, viz níže)

  e-mail: administrativnipracovnik@apsscr.cz

  tel.: 381 213 332 provolba č. 1, mobil: +420 725 976 475

 

Playlist - seznam užitých děl  (vyplněný zašlete na adresu APSS ČR nebo na e-mail viz výše - čtvrtletně

SMLOUVA

PŘÍLOHA KE SMLOUVĚ

SAZEBNÍK PRO ROK 2020

ČLÁNEK OSA

Dotazy a odpovědi:

1/ Považuje se za veřejnou produkci i televizní a rozhlasový přijímač v DOZP na společné domácnosti 10 klientů se ZTP?  Jak je to s autorádiem ve služebním automobilu? Je tedy nutné i za takové přístroje platit poplatek, nebo jen za přístroje umístěné ve veřejných prostorách např. společenské místnosti, společné jídelně atp.?

Pokud se jedná o společnou domácnost, není nutné přístroje hlásit, licence v tomto případě není nutná. U služebních automobilů je výklad různý, aktuálně však za autorádia ve služebních vozech neinkasujeme. Autorská odměna se hradí za užití ve veřejných prostorách: např. spol. místnosti, jídelny.  

2/ Pokud uděláme v domově pro seniory pro naše klienty vystoupení dětí z mateřské školky, je to veřejná produkce – tzn. budeme dokládat playlist? Dokládáme playlist i v případě, že se bude jednat o lidové písně?

Playlisty stačí dokládat jen u hudebních produkcí většího rozsahu. Tj. pokud je akce  nad rámec domova pro seniory, diváci jsou i další osoby,

3/ Za reproduktory se považují také PC v kanceláři zaměstnanců?

PC s reproduktory umístěné v kanceláři není nutné hlásit, neslouží k veřejné hudební produkci.

4/ Chceme pořádat jarmark, kde budeme pouštět i CD – jedná se o veřejnou produkci a musíme dokládat playlist?

Ano, jedná se o veřejnou produkci. Playlist se dokládá jen u produkcí s živou hudbou.V tomto případě ne.

5/ Máme v rámci našeho areálu rozhlas s reproduktory, kde pouštíme i CD – jedná se o veřejnou produkci? Je potřeba uvádět i do tabulky počet reproduktorů v celém areálu? Platíme tedy poplatek za veřejnou produkci a ještě i za počet reproduktorů?

Ano, jedná se o veřejnou produkci, reproduktory by měly být uvedeny v tabulce. Pokud hradíte odměnu na základě jiné licenční smlouvy s OSA, pak není nutné dohlašovat.

6/ Prosím o odpověď, při používání kterých přístrojů je potřeba platit poplatek svazu OSA.

- Televizor nebo rádio (CD přehrávač) v majetku klienta, umístěný na pokoji klienta.     

ANO / NE

- Televizor nebo rádio (CD přehrávač) organizace, umístěný na pokoji klienta:   

 ANO / NE

- Televizor nebo rádio (CD přehrávač)  organizace, umístěný v kanceláři organizace.        

 ANO / NE

- Televizor nebo rádio (CD přehrávač)  organizace, umístěný ve vstupní hale (recepci) organizace.           

ANO / NE

- Televizor nebo rádio (CD přehrávač) organizace, umístěný na kulturní místnosti organizace.    

ANO / NE

- Rádio (CD přehrávač) organizace, používaný při aktivizační činnosti klientů, používaný v různých prostorách organizace.       

ANO / NE

- Počítač organizace, umožňující poslech hudby z internetu, umístěný v kanceláři organizace.    

ANO / NE

- Počítač organizace, umožňující poslech hudby z internetu, umístěný ve vstupní hale (recepci) organizace.       

ANO / NE

- Počítač organizace, umožňující poslech hudby z internetu, umístěný na kulturní místnosti organizace.               

ANO / NE

- Počítač v majetku klienta, umístěný na pokoji klienta. 

ANO / NE

- Zesilovač s reproduktory v majetku organizace, umístěný na kulturní místnosti organizace.     

ANO / NE

- Různé jiné přístroje v majetku organizace (MP3, videorekordér, videokamera, atd…), přehrávající zvukové nebo obrazové záznamy.       

ANO / NE

- Různé jiné přístroje v majetku klientů (MP3, videorekordér, videokamera, atd…), přehrávající zvukové nebo obrazové záznamy.

ANO / NE

- Autorádio organizace umístěné ve vozidle organizace.                

ANO / NE

7/ Chtěl bych se zeptat, zda je veřejnou produkcí, která je určena pouze pro klienty a zaměstnance organizace, koná se v prostorách organizace, není na ně zvána veřejnost a nevybírá se vstupné, je pro organizaci zdarma nebo platíme symbolickou částku umělci, vystoupení:

a)      dětského pěvecké sboru;           ANO / NE

b)      harmonikář;      ANO / NE

c)      zpěvák z lidu nikde neorganizovaný;     ANO / NE

Podle čeho se to posuzuje? Zda je umělec organizovaný v OSA? Nebo podle repertoáru a seznamu písní?

OSA nezastupuje výkonné umělce, ale autory hudby a textaře. Výkonní umělci si v těchto případech dohodnou honorář. Licence OSA je souhlas k užití děl (písní) zastupovaných autorů OSA. Nemá nic společného s odměnou pro vystupujícího. Pokud zazní jen písně nezastupovaných autorů nebo díla, u kterých uplynula doba ochrany (70 let od smrti autora), pak není nutná licence OSA.

8/ Budeme muset evidovat a hlásit každou skladbu, která v organizaci zazní?

To není nutné, OSA byste měli zasílat playlisty z živých hudebních produkcí významného rozsahu (viz výše).

9/ Domov seniorů  je koncipován tzv. komunitním způsobem.  Jedinou společenskou místností pro klienty je jídelna, která žádnou televizi ani rádio nemá.  Prováděná aktivizace pro menší skupiny se koná v pracovně sociálních – aktivizačních pracovnic, kde žádná televize ani rádio není.  Muzikoterapie jako aktivizační program se koná individuálně s klientem nebo ve skupinách do 6-ti klientů pod vedením aktivizační pracovnice.  Na každém patře jsou  malé dva obývací pokoje vždy pro dva nebo tři pokoje tedy 4 – 6 klientů.  Pouze ve dvou je umístěný televizor, protože většinově klienti mají své přístroje na pokojích.  Z těchto přístrojů neplatí, protože poplatek hradí v místě trvalého bydliště.

Dotaz zní, jak je definován společný prostor v domově seniorů. Jedná se o ten jediný – v našem případě jídelnu, kde takové zařízení nemáme nebo o dva obývací pokoje, které jsou součástí příslušenství k uvedeným dvěma nebo třem pokojům pro 4 – 6 klientů? Je jedno nebo druhé vůbec veřejným prostorem?

Ve výše uvedeném případě není nutné nahlašovat žádné přístroje, žádný z výše uvedených prostorů neslouží k veřejnému provozování.

Podobný dotaz z jiného zařízení – mají tzv. obývací pokoj pro např. 3 pokoje, kde je TV. Je to nutné uvádět do evidence TV?

Pokud prostor slouží jen ubytovaným seniorům, není nutné hlásit.

10/ V domově mají ve společných prostorách DVD na přehrávání filmů. Eviduje se toto zařízení jako reproduktor, nebo ho není potřeba evidovat?

Opět, jestli zařízení slouží jen ubytovaným, není nutné hlásit. Předmětem smlouvy by měly být společenské místnosti, kde se setkávají senioři s návštěvami apod.

11/ Jsme zařízení, které provozuje cukrárnu/kavárnu, kam má přístup i veřejnost. Zde pouštíme hudbu z CD nebo internetu. Je možné pro tuto činnost využít smlouvu u APSS ČR? Musíme dokládat playlist?

Pokud činnost kavárny není provozována za účelem zisku a provozovatelem není obchodní společnost, ale např. o.p.s., lze zahrnout pod tuto rámcovou smlouvu. Playlist není nutné dokládat, jedná se o reprodukovanou hudbu. Playlist požadujeme jen u živých hudebních produkcí.

12/ Již z názvu zařízení "domov pro seniory" vyplývá, že je to domov pro naše klienty. Společenská místnost je tedy v podstatě velkým obývákem, kde se lidé scházejí ke společnému prožití svátků během roku, např. teď konkrétně na Štědrý den. Chcete říci, že pustit si koledy na Štědrý den v domově pro seniory má podléhat poplatku OSA? Když někdo přijde seniorům zahrát do jejich obýváku, též se na to vztahuje poplatek OSA? Veřejná produkce je např. hudební produkce v restauraci, ale domov pro seniory je přece domovem.

Rámcovou smlouvu jsme připravovali se záměrem umožnit členům asociace plnohodnotné užívání kompletního repertoáru OSA tak, aby náklady na vypořádání práv byly co nejnižší a komfort uživatelů co nejvyšší. Při těchto jednáních jsme si definovali okruhy prostor tak, abychom oddělili část soukromou a část, kam má přístup veřejnost. Z povahy těchto prostor jsme dospěli ke shodě, že společenské místnosti, které navštěvují nejen ubytovaní senioři, jsou veřejné prostory. Samozřejmě, pokud seniorům pustíte na Vánoce koledy, uzavírat smlouvu s OSA nemusíte. Domníval jsem se však, že asociace vyjednává rámcové podmínky právě pro to, abyste se při své činnosti nemuseli omezovat na nezastupovaný repertoár a abyste nemuseli u každé jednotlivé hudební produkce posuzovat, jestli náhodou na produkci není zastoupená veřejnost. Odměna je skutečně symbolická.

13/  Je v rámci smlouvy s OSA vyřešeno i uhrazení poplatku Intergramu?

Intergram a OSA vykonávají  kolektivní správu při výkonu autorských práv a dohlížejí na dodržování práv autorů a práv souvisejících s právem autorským. Rozdíl mezi  těmito kolektivními správci je v okruhu těch, koho zastupují. INTERGRAM zastupuje výkonné umělce, výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů, zatímco OSA zastupuje autory hudby a textů k hudbě a hudební nakladatele. Jinými slovy každý kolektivní správce zastupuje určitou skupinu nositelů práv pro určitá práva. V rámci smlouvy s OSA tedy nejsou řešeny poplatky vůči Intergramu a je potřeba je hradit zvlášť.

14/ Smlouva s OSA je uzavírána na období dvou let do 31. 12. 2020. Jak bude probíhat fakturace?

Fakturováno bude vždy za každý rok. Pokud využijete možnost veřejné produkce (viz bod 4a v části III smlouvy), pak uhradíte ročně 508,- Kč včetně DPH, pokud využijete možnost rádia a televize (viz bod 4b v části III smlouvy), pak vám bude vypočtena příslušná výše poplatku na rok dle sazebníku OSA a zároveň budete mít z titulu členství v APSS ČR z tohoto poplatku 90% slevu. Pokud využijete obě varianty ve smlouvě, pak vám bude vyúčován součet těchto položek. Faktury vystaví APSS ČR.

15/  Pokud uzavřu smlouvu s OSA, mám přestat platit poplatek za veřejnoprávní rozhlas a televizi?

Smlouva s OSA nesouvisí s úhradou poplatku za veřejnoprávní televizi a rozhlas (tzv. koncesionářské poplatky). Tyto poplatky budete dále hradit tak, jak jste je dosud platili.

16/  Mezi členy Asociace poskytovatelů soc. služeb jsou i nemocnice.  Tyto nemocnice v rámci své činnosti poskytují i soc. služby – např. pobytovou sociální službu. Vztahuje se na tyto případy výjimka týkající se neplacení poplatků OSA z titulu zdravotnického zařízení?

Pokud nemocnice poskytuje sociální službu, pak se na ni výjimka nevztahuje.

17/  V zařízení Domov pro seniory máme rozvedený rozhlas po drátě. Jedná se o cca 10 reproduktorů na každé chodbě, tedy přibližně 40 reproduktorů v zařízení. Jak máme počítat reproduktory kvůli poplatku OSA? Poplatek za každý reproduktor, i když v jedné chodbě je jich cca 10? Tento rozhlas po drátě má zdrojový přijímač rádia (včetně možnosti přehrávání cd). Jak postupovat v tomto případě, když jedinými zvukovými výstupy tohoto zařízení jsou právě reproduktory v chodbách Domova.

Obecně platí pravidlo, že v prostorách, které slouží i veřejnosti, by licence udělena být měla. Pokud je ozvučen areál, včetně prostor chodeb, tak by přístroje tam umístěné měly být v hlášení uvedeny. 

Z tohoto pohledu i chodby, po kterých se pohybuje veřejnost (např. návštěvy) by měly být v hlášení. V tomto případě se jedná nejen o rozhlasové zařízení, ale i o reproduktory na chodbě.

 

18/  Vztahují se licence také na doprovodné služby Rodinného centra (služba doprovodná k sociálním službám v rámci jednoho IČ) - cvičení s maminkami, fitness aktivity??

Jestliže má Rodinné centrum charakter poskytovatele sociálních služeb a tento poskytovatel přes APSS uzavřel s OSA licenci, dají se tyto aktivity pod kolektivní hromadnou licenční smlouvu mezi OSA a APSS zahrnout. Od návštěvníků nesmí být vybíráno vstupné, a to ani nepřímo. Nesmí se jednat o zařízení, které provozuje sportovní činnost na základě živnostenského oprávnění a nebo činnost právnických osob a samostatných cvičitelů aerobiku či jiného kondičního cvičení, jejichž činnost má znaky podnikání, za které je vybírán poplatek, přesto, že jsou zároveň členy APSS.

 

19/   Klienti provozují divadlo. Jedná se o vystoupení cca 3x do roka, délka trvání 10-15 min. Klienti vystupují v jiných zařízeních sociálního typu. Někdy vystupují s hudbou, kterou naši zaměstnanci různě zremixují. Za vystoupení nedostávají honorář. Je potřeba zasílat playlist či za vystoupení tohoto rázu platit OSA poplatek?“

Záleží na tom, o jaké divadelní představení se jedná. Jestliže jde o vlastní improvizované představení klientů, kteří nejsou zastupováni kolektivním správcem DILIA (Divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.) a toto představení je doprovázené reprodukovanou hudbou, lze akci zahrnout pod licenci za užití děl při veřejných produkcích formou provozování děl ze záznamu dle § 20 AZ. Platí podmínky kolektivní hromadné licenční smlouvy mezi OSA a APSS - hlavním a jediným pořadatele je člen APSS, počet diváků není vyšší než 250 lidí a na akci není vybíráno vstupné.

V případě užití pouze reprodukované hudby není nutné dodávat play list.

Samozřejmě poskytovatel sociálních služeb musí mít na tento druh užití (veřejné produkce do 250 osob / 0,- Kč vstup) přes APSS s OSA uzavřenou licenci (pro rok 2019 poplatek 508 Kč / rok).

V případě, že by se jednalo o užití chráněného divadelního díla českých nebo zahraničních autorů, je nutné kontaktovat kolektivního správce DILIA a uzavřít s ním na toto představení licenci.

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.