Ostatní projekty

Eldicare: Matching skills in a growing European Silver Economy

Cílem projektu Eldicare (reg. číslo 601115-EPP-12018-1-EL-EPPKA2-SSA) je nabídnout neformálním pečujícím vzdělávání a školení v oblasti IT a zdravotních aplikací. Projekt inovuje způsob poskytování péče o seniory pomocí vytvoření dvou tržně orientovaných kurikul, které reagují na potřeby seniorů, jejich rodin a blízkých. V rámci projektu byly identifikovány tři klíčové výzvy v oblasti medicíny a zdravotnictví:

 • používání zařízení aplikace pro zdravotní management,
 • používání elektornických nástrojů a aplikací pro diagnostiku a sledování zdravotního stavu,
 • techologická gramotnost starších pečovatelů.

Hlavním koordinátorem projektu je AKMI S.A. (Řecko). Dále je konsorcium partnerů složeno z Asisttel (Španělsko), Universidad de Malaga (Španělsko), EVBB (Německo, Belgie), APSS ČR (Česká republika), Staffordshire University (Velká Británie), KMOP (Řecko), ACQUIN (Německo), Skybridge partners (Řecko), AMC (Řecko), BQS (Německo), ACB (Velká Británie), E.A.N (Lucembursko).

Doba realizace projektu: 11/2018 - 10/2020

Více informací naleznete ZDE.

Tisková zpráva zveřejněna 3. 7. 2020, je dostupná ZDE.

DialogueS

Sociální dialog

Cílem projektu Dialogue S, který navazuje na projekt PESSIS+ je posílit schopnost 5 organizací působících v sektoru sociálních služeb v oblasti sociálního dialogu. Jedná se o SWÖ (Rakousko), EASPD (Belgie), Federation of European Social Employers (Belgie), EPSU (Belgie) a APSS ČR (Česká republika).

Doba realizace: 02/2019-07/2020 (prodlouženo do 10/2020)

 Co-funded by the Support for Social dialogue Programme of the European Union

PESSIS+

Podpora zaměstnavatelů v sociálních službách v evropském sociálním dialogu

Cílem programu PESSIS + je posílit pozici Federace evropských zaměstnavatelů v sociálních službách (Federation of Social Employers) a podpořit její účast v strukturách evropského sociálního dialogu.

Aktivity projektu:

 • 10 jednodenních národních akcí pro zaměstnavatele v sociálních službách s cílem diskutovat o zapojení do evropského sociálního dialogu a o členství ve Federaci . Tyto akce se budou konat v Chorvatsku, Estonsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Nizozemsku, Polsku, Slovensku a Slovinsku.
 • Tři jednodenní evropské tematické semináře s cílem diskutovat a vyjednat Evropskou tematickou dohodu a požádat o účast na struktuře evropského sociálního dialogu.
 • Evropské setkání mezi Federací evropských sociálních zaměstnavatelů, EPSU a dalšími evropskými sítěmi zaměstnavatelů (CEEP, CEMR, HOSPEEM) s cílem diskuse o strukturách sociálního dialogu pro sociální služby. Proběhne také několik dalších formálních setkání s dalšími evropskými organizacemi zaměstnavatelů.
 • Závěrečná konference, na níž se budou diskutovat o výsledcích projektu, a zejména plánu pro vytvoření sítě zaměstnavatelů v tomto odvětví. 

Doba realizace: 01/2018-06/2019

Více informací k projektu najdete ZDE.

       


Vzdělávací programy v sociálních službách

 

 

Předmětem je realizace 1. části veřejné zakázky vyhlášené Moravskoslezským krajem pod číslem 8/2017. Služba je spolufinancována z Operačního programu Zaměstnanost v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920

APSS ČR v rámci této zakázky komplexně zajistí realizaci vzdělávacího programu pro sociální pracovníky a to v rozsahu: příprava včetně vytvoření studijních materiálů; akreditace vzdělávacího programu u Ministerstva práce a sociálních věcí; realizace 3 běhů vzdělávacího programu v rozsahu 72 hodin.

Obsahem vzdělávacího programu jsou tyto dílčí části:

 • Sociální pracovník jako manažer případové práce
 • Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele
 • Personální práce v sociálních službách

Doba realizace projektu: 05/17 - 07/18


·       Studie potřeb Domova pro seniory Ďáblice

Předmětem zakázky je zpracování „Studie potřeb Domova pro seniory Ďáblice“.

Analýza potřeb domova pro seniory bude provedena na základě ověření kritérií, které vycházejí z Doporučeného standardu kvality pro domovy pro seniory ČR a procesních kroků certifikace Značky kvality v sociálních službách určené pro externí hodnocení služby domov pro seniory. Analýza současného stavu proběhne na základě šetření, při němž bude ověřeno více než 300 hodnotících kritérií v 5 základních oblastech: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství, péče. Výstup bude obsahovat nejen popis stávajícího stavu, ale i doporučení do budoucna ohledně činností, aktivit, postupů a procesních kroků realizovaných v Domově pro seniory Ďáblice.

V rámci dodávané analýzy zařízení zároveň získá srovnání s ostatními poskytovateli sociálních služeb, a to jak v rámci Hlavního města Prahy, tak v rámci České republiky.

realizace: květen - červen 2017


Zapojení zaměstnavatelů v oblasti sociálních služeb do Evropského sociálního dialogu

Celkovým cílem projektu je vytvoření evropské sítě zastupující zaměstnavatele v sektoru sociálních služeb, a tím zajistit, aby se tito zaměstnavatelé stali uznávanými sociálními partnery na evropské úrovni a účastnili se evropského sociálního dialogu (ESD). Partnerskou organizací při realizaci dvouletého projektu za ČR se stala APSS ČR. Dalšími partnery projektu jsou organizace EASPD, EPR, SOLIDAR, EPSU, PSIRU (Velká Británie), VOLKSHILFE (Rakousko), AWO (Německo), UNIPSO (Belgie), DFI (Irsko) a CONACEE (Španělsko).

 

Doba realizace projektu: 11/2015 - 10/2017

 

Více informací k projektu najdete ZDE.

 

http://www.socialserviceseurope.eu/#!pessis-iii/c310

 

 Co-funded by the Support for Social dialogue Programme of the European Union

 

 

AKTIVITY v ČR

 

NATIONAL HALF-DAY MEETING IN THE CZECH REPUBLIC

24. 2. 2015

 

Conny Reuter ze společnosti SOLIDAR přijel do Prahy představit projekt PESSIS, seznámil účastníky s výstupy z PESSIS I a II.

 

 

 

NATIONAL HALF-DAY MEETING IN THE CZECH REPUBLIC

8. 6. 2016

Předmětem druhého setkání byla diskuze o zapojení České republiky do evropských struktur sociálního dialogu v rámci sociálních služeb.

 

 

NÁVRH SPOLEČNÉ DEKLARACE

Jednou z aktivit tohoto projektu je vytvoření návrhu Společného prohlášení, jehož nejnovější verzi si přečtěte ZDE.

 


Česko - bavorská spolupráce

Mezinárodní konference "Poskytování sociálních služeb v českých a bavorských pobytových zařízeních sociálních služeb"

Dispoziční fond, Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

1. 12. 2012 - 30. 4. 2013

Příprava a realizace projektu se uskuteční v úzké spolupráci APSS ČR s partnerskou organizací Katholischer Pflegeverband e.V.. 

Posláním projektu je podpořit přeshraniční spolupráci a výměnu zkušeností mezi českými a bavorskými poskytovateli sociálních služeb na základě uspořádání mezinárodní konference pro ředitele, vedoucí a management pobytových zařízení sociálních služeb.

Konference se uskuteční v dubnu roku 2013 v Prachaticích pro 100 přihlášených účastníků ze spádového území realizace projektu. V příspěvcích celkem 10 odborných přednášejících (5 bavorských, 5 českých expertů z oblasti poskytování sociálních služeb) budou definovány hlavní rozdíly mezi oběma systémy ve způsobu financování, rozsahu poskytovaných služeb apod., bude zhodnocena současná situace na obou stranách hranice, proběhne diskuse o kvalitě poskytované péče či systému vzdělávání pracovníků v sociální oblasti. Příspěvky zahraničních přednášejících budou tlumočeny do češtiny. V rámci doprovodného programu konference se uskuteční návštěva Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice a Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích s výkladem.

Konference se uskuteční dne 9. dubna 2013 v Národním domě v Prachaticích.

Program konference Čj

Program_konference Nj


Mezinárodní zkušenosti a srovnání (veřejná zakázka) v rámci projeku Podpora procesů v sociálních službách

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie Mezinárodní zkušenosti a srovnání. Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Podpora procesů v sociálních službách“, který je spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Průzkum v oblasti modelů způsobů definování a vykazování výkonů, dále měření efektivity včetně základního popisu systému financování (řízení) sociálních služeb v mezinárodním měřítku. 

Cílem studií bude zmapovat sociální služby a jejich procesy ve třech vybraných zemních Evropské unie a porovnat je s procesy a službami v České republice na základě předem vydefinovaných kritérií. 

Do průzkumu budou zahrnuty vybrané 3 evropské země: Irsko, Rakousko a Slovensko.


Odborná stáž pro studenty zdravotnických škol (ETZ-KPF/SB/09/047)

OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, Fond malých projektů

1. 8. 2012 - 31. 3. 2013

Zahraniční partner: Lebenswelt Heim, Dachverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs

Posláním projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání v oblasti poskytování zdravotní a soc. péče na základě užší přeshraniční spolupráce českých a rakouských institucí, která spočívá v uspořádání dvoutýdenní odborné stáže pro 15 vybraných studentů středních zdravotnických škol (Střední zdravotnická škola Tábor a Písek) v dolnorakouských pobytových zařízeních sociálních služeb. Součástí projektu je i 2-denní přípravný vzdělávací kurz pro účastníky odborné stáže či workshopy pro studenty.

APSS ČR navázala spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Táboře a Písku, za jejichž podpory bude studentům umožněno absolvovat v průběhu roku 2012 dvoutýdenní praktikum v domovech pro seniory. Před odjezdem na odbornou stáž absolvují všichni účastníci dvoudenní vzdělávací kurz, jehož obsahem bude seznámení se systémem poskytování sociální a zdravotní péče v Rakousku a nové trendy v poskytování sociální péče.

Uspořádání odborné stáže bude hodnotným přínosem nejen pro všechny účastníky (osobní poznání provozu zařízení v Rakousku, organizace práce,...), ale i pro oba spolupracující partnery, kteří naváží užší partnerství a využijí získané informace a poznatky.

Tisková zpráva

Deník ze dne 6. 2. 2013


Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji (CZ. 1.04/3.1.00/05.00050)

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Záměrem projektu "Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji" je posílit proces celoživotního učení a specifického profesního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb vedoucího ke zvýšení kompetencí, odborných znalostí a dovedností prostřednictvím zabezpečení bezplatného vzdělávání ve vybraných oblastech. Aktivity projektu mají přímý dopad na zkvalitnění sociálních služeb a služeb pro seniory v Jihomoravském kraji podporující sociální integraci osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením. Projekt je v souladu se Střednědobým plánem  rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2009-2011.

V rámci realizace projektu Institut vzdělávání APSS ČR proškolí ve 14 modulech celkem 450 sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách z Jihomoravského kraje. 


Nové moduly vzdělávání v Ústeckém kraji (CZ.1.07/3.2.06/02.0024)

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cílem projektu „Nové moduly vzdělávání v Ústeckém kraji“, jehož realizace probíhá v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost od března 2011 do srpna 2013, je vytvoření a pilotní ověření kvality a nastavení celkem 4 vzdělávacích modulů, které budou právě v Ústeckém kraji uplatnitelné na trhu práce a pomohou subjektům nastavit systémy supervize ve firmách, které řeší konkrétní problémové situace, vznikající mezi pracovníkem, klientem, pracovní profesí a firmou, systém pravidelného koučingu, sociální zodpovědnosti firem a v neposlední řadě umění výrobek/službu umět nabídnout a dostat do širšího povědomí klienta.

Projekt je inovativní zejména v propracovaném obsahu vyvíjených kurzů a specifickém zaměření (které vychází z analýzy reálných potřeb cílových skupin), v komplexním a detailním pojetí vzdělávání a v neposlední řadě ve výběru netradičních forem vzdělávání pro dosažení co největší efektivity.

V rámci realizace projektu budou připraveny obsahy a výukové metody vzdělávacích modulů, dojde k proškolení lektorů, kteří budou v další fázi vzdělávat budoucí absolventy/zaměstnance v systémových a provázaných otázkách řešení sociálních otázek a zaměstnanosti, supervize a koučingu a zviditelnění výrobku/služeb. Ke všem vzdělávacím modulům budou vytvořeny e-learningové aplikace. Po evaluaci pilotního vzdělávání dojde k finální úpravě vzdělávacích modulů.

Názvy vzdělávacích modulů:

   1. Firemní supervize

   2. „Tah na branku“ díky koučingu a motivaci

   3. Friendly employer (FE) – jak na to

   4. Rosteme díky zvládnutému marketingu

Vzdělávací moduly jsou koncipovány jako aktuální odezva na potřeby zaměstnavatelů, OSVČ a samotných zaměstnanců, kteří mnohdy nemají šanci nalézt kvalitní lektory, kteří by jim předali potřebné dovednosti a kompetence pomocí vzdělávacích kurzů.

Více informací


Energetický projekt SAVE AGE

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR se na projektu s názvem „SAVE AGE“ podílí jako projektový partner s finanční účastí. Projekt SAVE AGE byl podpořen v Rámcovém programu Konkurenceschopnost a inovace 2007 – 2013 (CIP) – Program Inteligentní energie - Evropa (IEE).

Tento projekt je financován z fondů Evropské unie.

Předpokládaný termín zahájení fyzické realizace projektu: červen 2010
Celková doba trvání realizace projektu: 36 měsíců

Posláním projektu SAVE AGE je implementovat novou strategii vedoucí k lepšímu a úspornějšímu využívání energie v pobytových zařízeních sociálních služeb. Strategický plán bude vytvořen na základě analýzy současné situace v pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory z hlediska využívání energie za pomoci definování technických, znalostních i finančních aspektů, ovlivňujících hospodaření s energií v jednotlivých zařízeních.

Projekt vychází z předpokladu, že management a zaměstnanci pobytových zařízení sociálních služeb nejsou dostatečně informováni o možnostech efektivního využívání energie. Cílem projektu je zvýšit povědomí o úspornějším využívání energií prostřednictvím vzdělávacích seminářů v rámci jednotlivých států i v rámci mezinárodních E.D.E. seminářů. Projektové aktivity mají podnítit jak zaměstnance jednotlivých zařízení, tak i uživatele sociálních služeb k lepšímu a kvalitnějšímu využívání energie. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla provedena obdobná analýza v oblasti využívání energie v pobytových zařízeních sociálních služeb, budou všechny informace hodnotné pro vytváření standardů kvality sociálních služeb na evropské úrovni.

Projekt má celoevropskou působnost, odkazuje na evropskou asociaci sociálních služeb E.D.E. (European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly People), která zastřešuje více než 24 000 pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory. V rámci zvolení nejvhodnějších aktivit a zavedení celkového strategického plánu vedoucího k úsporám energie budou nejprve různorodé aktivity pilotně ověřeny ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v rámci 10 evropských států. Poté bude ověřený strategický plán zaveden do dalších pobytových zařízení sociálních služeb.

Žadatel projektu:

E-Institute (Institute for comprehensive development solutions) - Slovinsko

Partneři projektu:

Partnery projektu jsou organizace z celkem 10 evropských států:

 • Ingema-Matia Gerontological Institute – Španělsko,
 • Institute of Systems and Robotics - Portugalsko,
 • W/E Consultants Sustainable Building – Nizozemsko,
 • Association of Social Health Care Providers (APSS ČR) – Česká republika,
 • Prioriterre – Francie,
 • Energy Agency for Southeast Sweden – Švédsko,
 • Steinbeis Forschungs- und Entwicklungszentren GmbH – Německo,
 • Pieriki Anaptixiaki s.a. – Řecko,
 • Centre of Research for Energy Resources and Consumption – Španělsko,
 • European Associaton of Directors of Residential Care Homes for the Elderly – Německo,
 • Association of Social Institutions of Slovenia – Slovinsko,
 • Public Company for Persons Service – Itálie.

Cílová skupina projektu:

 • Managment a zaměstnanci 24 000 pobytových zařízení sociálních služeb pro seniory, která zastřešuje asociace E.D.E
 • Management a zaměstnanci podobných zařízení po celé Evropě, které nejsou členy E.D.E.
 • Uživatelé pobytových zařízení sociálních služeb.
 • Poskytovatelé pobytových zařízení sociálních služeb.

Specifické cíle projektu:

 • Zvýšit povědomí o možnostech využívání energie v pobytových zařízeních sociální péče o seniory.
 • Provést analýzu týkající se energetické spotřeby, chování uživatelů sociálních služeb, jejich potřeb, nejlepších a nejhorších příkladů praxe ve 100 pobytových zařízeních sociálních služeb pro seniory v rámci zemí zúčastněných v projektu.
 • Předat znalosti o možnostech úspornějšího využívání energie prostřednictvím vzdělávacích seminářů a workshopů pro management organizací poskytujících sociální služby.
 • Implementovat nové strategie týkající se využívání energie do interních plánů jednotlivých zařízení a dosáhnout tak zvýšení energetických úspor.
 • Do 5 let po ukončení projektu dosáhnout 5 % energetických úspor ve 24 000 pobytových zařízeních sociálních služeb v rámci 15 členských států EU.

Save Age - Mezinárodní energetický projekt

Příklady dobré a špatné praxe d omovech pro seniory

Samolepky

Analysis of total energy consumtption in 100 health care homes

Komplexní dokument EU na téma energetické efektivity v domovech pro seniory

Bližší informace na stránkách

SAVE AGE


Nové moduly vzdělávání v Ústeckém kraji

Cílem projektu „Nové moduly vzdělávání v Ústeckém kraji“ (CZ.1.07/3.2.06/02.0024), jehož realizace probíhá v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost od března 2011 do srpna 2013, je vytvoření a pilotní ověření kvality a nastavení celkem 4 vzdělávacích modulů, které budou právě v Ústeckém kraji uplatnitelné na trhu práce a pomohou subjektům nastavit systémy supervize ve firmách, které řeší konkrétní problémové situace, vznikající mezi pracovníkem, klientem, pracovní profesí a firmou, systém pravidelného koučingu, sociální zodpovědnosti firem a v neposlední řadě umění výrobek/službu umět nabídnout a dostat do širšího povědomí klienta.
 

Bližší informace na stránkách


Vzdělávání managementu

OP Lidské zdroje a zaměstnanost (CZ.1.04/3.1.03/45.00155)

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (dále jen APSS ČR) je úspěšným předkladatelem projektu s názvem Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy 4.3 Sociální integrace a rovné příležitosti a oblasti podpory 4.3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2010
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2012
Celková doba trvání realizace projektu: 20 měsíců

Posláním celorepublikového projektu Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb je zvýšení kvality řízení pobytových zařízení sociálních služeb v souladu s evropskými standardy. APSS ČR převezme při realizaci projektu od E. D. E. – European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly (Evropská asociace ředitelů domovů pro seniory) a adaptuje je na české prostředí. Tento evropský model vzdělávání je úspěšně realizován v několika vyspělých evropských zemích.

Vzdělávací program je unikátní svým rozsahem, úzkým zaměřením a nadnárodním přesahem. Program v délce trvání 600 hodin zahrnuje samostatný modul e-learningu, individuální konzultace s lektory a 9 tématických modulů obsahujících odborná témata z oblasti řízení a provozu pobytových zařízení dlouhodobé péče, finančního managementu, managementu kvality, marketingu a fundraisingu, oblasti lidských práv, sociální a zdravotní péče v sociálních službách, specifik stravování v pobytových zařízeních a měkkých dovedností.

Při realizaci projektu budou tedy jednotlivé moduly metodicky připraveny pro potřeby a podmínky České republiky a poté pilotně ověřeny na skupině účastníků v jednom ze 3 školicích středisek APSS ČR. Posléze budou zapracována případná doporučení vycházející z realizace pilotního vzdělávání. Konečnou verzi vzdělávacího programu APSS ČR bude akreditovat u MPSV ČR i u E. D. E.

Po skončení projektu bude vzdělávací program realizován v průběhu dvouletého cyklu v několika školicích střediscích v ČR.

Projekt bude realizován ve spolupráci s partnerem společností HARTMANN-RICO a. s.

Sídlo partnera: Masarykovo náměstí 77, Veverská Bítýška

Partner projektu garantuje přípravu a vytvoření vzdělávacího programu. Zástupce partnera - garant vzdělávacího programu, je součástí projektového týmu a bude se podílet především na výběru a koordinaci lektorů, přípravě struktury a požadavků na e-learningovou aplikaci a zajistí provázanost a návaznost jednotlivých modulů vzdělávacího programu.

Cílová skupina projektu:

Cílovou skupinu projektu Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb tvoří pracovníci managementu pobytových zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, denní stacionáře aj.), kteří jsou zařazeni jako sociální pracovníci.

Strategické cíle projektu:

 • Připravit a akreditovat vzdělávací program specificky zaměřený na management pobytových zařízení sociálních služeb, který bude komplexně zahrnovat potřebná témata pro zvyšování kompetencí managementu.
 • Využít znalostí a zkušeností zahraniční profesní organizace.
 • Zlepšit úroveň kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb.
 • Zvýšit kvalifikacní a odborné předpoklady vrcholového managementu.
 • Využít moderní formy výuky (e-learning).

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu.

Vzdělávání managementu pobytových zařízení sociálních služeb


Česko-islandská spolupráce v roce 2011

Reciproční transfer know-how a příkladů dobré praxe v oblasti péče o seniory (EČ 063/5V)

1. 6. 2011 - 31. 10. 2011

Blokový grant CZ 0001 "Fond Technické asistence" v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska

Projekt byl zaměřen na oboustrannou výměnu zkušeností a na vzájemnou spolupráci organizací působících v oblasti sociálních služeb v ČR a na Islandu. Konkrétně se do projektu zapojil jak český organizátor/partner, tj. Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, tak partnerská organizace na Islandu, tj. Nursing home Sóltún, Reykjavík. V rámci studijní cesty expertů z České republiky na Island a studijní cesty expertů z Islandu do České republiky byly do projektu zapojeny následující organizace a zařízení – Domov Slunečnice Ostrava, Krajský úřad Kraje Vysočina, Domov pro seniory Kociánka Brno, Domov pro seniory Velké Meziříčí, Nursing home Hrafnista Kópavogur, Reykjavík, Nursing home Skógarbaer, Hjúkrunarheimili, Reykjavík, Nursing home Mörk, Reykjavík.

Na Island byla implementována Značka kvality v sociálních službách a experti z České republiky byli seznámeni s několika dílčími prvky islandského nástroje hodnocení rezidentů InterRAI systému (Resident Assessment Instrument) v sociálních službách.

V rámci projektu byla sepsána odborná „Studie využitelnosti a přenosu know-how systému Značka kvality v sociálních službách a InterRAI systému v sociálních službách".

Cílem projektu je oboustranná výměna zkušeností a spolupráce organizací působících ve veřejných/sociálních službách, které budou díky tomuto projektu zkvalitněny.

Dílčí cíle projektu jsou shrnuty do několika bodů:

 • navázání na projekt realizovaný v roce 2010 se zaměřením na porovnání obou zemí v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům,
 • výměna informací, know-how v otázkách nastavení kvality poskytování sociálních služeb a péče o seniory v obou zemích (Česká republika a Island), příkladů dobré praxe, 
 • implementace Značky kvality v sociálních službách na Islandu,
 • aplikace prvků hodnotícího systému kvality InterRAI, který je využívám na Islandu, do českého systému poskytování sociálních služeb,
 • prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti kvality sociálních služeb vzájemným předáváním poznatků a příkladů dobré praxe navzájem.
 

Česko-islandská spolupráce v roce 2010

Komparace služeb sociální péče o seniory (EČ 048-4V)

1. 6. 2010 - 31. 8. 2010

Blokový grant CZ 0001 "Fond Technické asistence" v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska

Posláním projektu je rozvíjení spolupráce, výměna zkušeností a praktických dovedností v oblasti poskytování sociální péče o seniory mezi ČR a Islandem. V rámci projektu se uskuteční výměnná studijní cesta českých a islandských expertů. Odborný program týdenní studijní cesty 7 českých expertů na Islandu zajistí islandský partner, odborný program pro 5 islandských expertů v ČR zajistí APSS ČR. Cílem odborných stáží je předání všeobecných a specifických informací o praktickém fungování systému sociální péče o seniory na Islandu a v ČR. Pozornost expertů bude zejména zaměřena na zjišťování, jaké jsou role státu, soukromého sektoru a regionálních a místních orgánů samosprávy, a jaké jsou strategie dalšího rozvoje sociální péče o seniory. V rámci studijních cest se dále uskuteční návštěvy zařízení, která poskytují ústavní, resp. ambulantní a terénní péči, a dojde k výměně poznatků mezi islandskými poskytovateli sociální péče a mezi zástupci české Asociace.

V návaznosti na studijní cesty bude zpracována komparační studie, která se bude zabývat porovnáváním současnosti a budoucnosti, kvalitou a dostupností, financováním a disproporcemi sociálních služeb a péče o seniory. Studie bude obsahovat nejdůležitější a nejpodstatnější výňatky z obou národních systémů, jejich disparit, rizik a společných prvků jako nezbytný předpoklad k navázání efektivních kontaktů a spolupráce mezi jednotlivými subjekty v obou zemích. Na zpracování studie se budou podílet islandští i čeští experti. Mezi závěry studie budou možnosti a doporučení přenosu příkladů dobré praxe z Islandu do České republiky a naopak, podklady pro nové legislativní a organizační úpravy a modely nabídky sociálních služeb.

Island - Česká republika Komparace sociálních služeb
Komparační studie sociální péče o seniory v ČR a na Islandu


Konference "Sociální péče v pobytových zařízeních v ČR a Rakousku"

OP Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, Fond malých projektů

1. 12. 2009 - 31. 5. 2010

Projekt „Konference Sociální péče v pobytových zařízeních v ČR a Rakousku“ s hlavním záměrem rozvoje přeshraniční spolupráce a zintenzivnění přeshraniční výměny zkušeností a praktických dovedností poskytovatelů pobytových sociálních služeb v ČR a Rakousku je realizován po dobu 6 měsíců. Obecným posláním projektu je rozvoj přeshraniční spolupráce jednotlivých pobytových zařízení sociálních služeb a výměna know-how v rámci poskytování sociálních služeb.

Česko - Rakouský projekt
Sborník z konference


Násilí na pracovišti

OP Lidské zdroje a zaměstnanost

1. 2. 2010 - 31. 1. 2012

Posláním projektu je zmapování stavu a vývoje násilí na pracovištích ve sféře zdravotnictví a sociální péče (objektivizace problému a zjištění aktuálního stavu). Jde především o zmapování vývoje nástrojů a postupů pro předcházení, odhalování a zvládání násilí, stresu a dalších negativních jevů na pracovištích - informace, vzdělávání, osvěta a propagace (prevence rizik) a rozvoj sociálního dialogu zejména na úrovni organizací mezi zaměstnanci a zaměstnavateli (pracovněprávní vztahy, BOZP, rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání). Další nosnou částí je důraz na vzdělávání, které se stane součástí profesního celoživotního vzdělávání pracovníků a třetí nosnou částí je vybudování dobrovolných a profesionálních zásahových týmů. Aktivity projektu povedou k posílení sociálního dialogu. Výstupem projektu bude akreditovaný kurz, který bude dále využíván i ve školství a dalších resortech, které se s problematikou násilí na pracovištích také potýkají.

Násilí na pracovišti


Vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách

PHARE 2003 RLZ

1. 11. 2005 - 31. 8. 2006

Phare 2003 RLZ, opatření 2.1
Integrace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením

Hlavním cílem realizovaného projektu bylo podpořit vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb a posílit jejich schopnosti a dovednosti poskytovat sociální služby k zajištění integrace jejich uživatelů do běžného života společnosti a trhu práce, přispět k místní a typové dostupnosti sociálních služeb, zajistit kvalitu těchto služeb vedoucí k sociální integraci a seznámit poskytovatele se standardy kvality sociálních služeb. Specifickými cíli projektu bylo proškolit management a skupinu klíčových pracovníků pro porozumění a přijetí standardů kvality sociálních služeb a k jejich neustálému zlepšování. Vzhledem k tomu, že standardy kvality sociálních služeb vešly v platnost k 1. lednu 2007 v rámci Zákona o sociálních službách, byla realizace projektu vhodným nástrojem k medializaci tohoto procesu. 

Phare 2003: Vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách


Digitalizace TV vysílání, informační kampaň 2009

20. 8. 2009 - 31. 12. 2009

Předmětem zakázky je zajištění technické asistenční služby pro osoby se zdravotním postižením s ústavní péčí v územní oblasti Praha, dle Technického plánu přechodu. Technická asistence spočívá v pomoci s výběrem vhodného řešení bezproblémového přijímání digitálního televizního vysílání a v pomoci s instalací set‐top boxů. Nedílnou součástí zakázky je součinnost PR celého projektu a zajištění informační kampaně o přechodu na digitální televizní vysílání.

Digitalizace TV vysílání 2009


Digitalizace TV vysílání, informační kampaň 2010

1. 4. 2010 - 31. 10. 2010

Předmětem zakázky je provozování asistenční a informační pomoci pro osoby se zdravotním postižením (OZP) v ústavní péči v územních oblastech České Budějovice, Ústí nad Labem a Brno‐město (členění dle Technického plánu přechodu). Nedílnou součástí zakázky je součinnost PR celého projektu a zajištění informační kampaně o přechodu na digitální televizní vysílání. Technická asistence spočívá v pomoci s výběrem vhodného řešení bezproblémového přijímání digitálního televizního vysílání a v pomoci s instalací set‐top boxů. Součástí zakázky je analýza potřeb v jednotlivých ústavech a příprava konkrétního řešení pro klienty každého ústavu dle jeho specifických požadavků.

Digitalizace TV vysílání 2010


 

Kontakt
apsscr APSS ČR
Vančurova 2904
390 01 Tábor

Tel./fax: +420 381 213 332
E-mail: apsscr@apsscr.cz
www.apsscr.cz
Intranet
Login:
Heslo:  
Realizace webu
iresoft
© 2011 IRESOFT s.r.o.