Model E-Qalin

Model E-Qalin se člení na dvě oblasti — Struktury & procesy a Výsledky — a umožňuje tím kritický pohled na zařízení z pěti různých perspektiv.

Struktury a procesy

Perspektivy: uživatelé, zaměstnanci, vedení, okolí, učící se organizace

Struktury a procesy popisují postupy, nástroje a principy organizace. Je zjišťováno CO, KDO a JAK. Struktury a procesy jsou analyzovány PDCA cyklem (Plan, Do, Check, Act), který je doplněn v modelu E-Qalin důrazem na zapojení příslušných osob, tzv. aspektem Involve. Vedle plánování, realizace, ověřování a zlepšení je neustále zjišťováno a v daném kritériu hodnoceno zapojení zúčastněných osob, resp. relevantních zainteresovaných partnerů.

Výsledky

Perspektivy: uživatelé, zaměstnanci, vedení, společenské působení, orientace na budoucnost

Druhým nosným sloupem modelu E-Qalin jsou výsledky, které jsou získávány z výše uvedených procesů a kvantifikovány prostřednictvím ukazatelů. V rámci této modelové části je analyzováno, jaké dílčí výsledky organizace mohou být dosaženy a jak mohou být plánovány a řízeny.

Výsledkům přísluší v modelu E-Qalin stejná důležitost jako strukturám a procesům.

 

Základní hodnoty systému managementu kvality E-Qalin

Při vývoji systému managementu kvality E-Qalin® byly nejprve definovány základní hodnoty, podle kterých se orientuje celá metodika systému.

Filosofie modelu E-Qalin je založena na pěti fundamentálních principech lidských práv a hlásí se k Evropské chartě práv a svobod seniorů v pobytových zařízeních (The European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly a. b. I. [E.D.E.], Maastricht 1993).

V otázce tolerance vůči světovým a náboženským názorům je E-Qalin otevřený různým názorům a odlišné filozofii jednotlivých zařízení. Základní etické zásady a hodnoty jako důstojnost, čestnost, tolerance, připravenost k dialogu a řešení konfliktu, empatie, svoboda a sebeurčení a osobní integrita jsou společnou základnou pro E-Qalin a garantem pro důstojný život a práci v sociálních zařízeních. E-Qalin je orientován na soustavný rozvoj v oblastech ekologické, sociální, kulturní a ekonomické přijatelnosti a umožňuje národní diferenciaci.

Další informace k systému managementu kvality E-Qalin:

Vývoj systému managementu kvality E-Qalin

Příručka E-Qalin - informace, obsah

Výhody systému E-Qalin

Evropské stránky E-Qalin