Pravidla soutěže

Kategorie soutěže

 • Pracovník v sociálních službách - Pečovatel/ka roku (terénní, pobytové, ambulantní služby)
 • Sociální pracovník
 • Manažer sociálních služeb
   

Pravidla soutěže 

 • Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE.
 • Cílem je zviditelnit a ocenit práci jednotlivců – pracovníků sociálních služeb, zvýšit prestiž a společenské uznání těchto profesí. Účelem je podpora pozitivní motivace zaměstnanců v tomto nelehkém povolání a jejich prostřednictvím pak rozvoj a zvyšování kvality sociálních služeb v České republice.
 • Hlavní kritériem soutěže je nadstandardní, inovativní či výjimečný přístup v každodenní praxi poskytování sociální služby nebo dlouhodobá, mimořádně kvalitně, obětavě a zodpovědně vykonávaná práce.
 • Do soutěže v kategoriích „Sociální pracovník“ a „Pracovník v sociálních službách“ je možno přihlásit pracovníky sociálních služeb s délkou praxe minimálně 3 roky.
 • Nominovaný musí být zaměstnancem v zařízení, instituci, organizaci nebo jiném subjektu. Zaměstnavatel musí být registrovaný v České republice jako poskytovatel sociálních služeb.
 • Soutěžící se nemůže přihlásit do soutěže sám (kromě kategorie Manažer sociálních služeb). Musí být nominován navrhovatelem, kterým může být uživatel sociální služby nebo jeho rodinný příslušník, spolupracovník, zaměstnavatel apod.
 • Jeden navrhovatel může do soutěže nominovat za každou svou registrovanou službu pouze jednoho pracovníka.
 • Nominovaný musí svůj souhlas s nominací stvrdit vlastnoručním podpisem přihlášky. S nominací musí souhlasit také zaměstnavatel.
 • V kategorii „Sociální pracovník“ bude oceněno 5 pracovníků, v kategorii „Pracovník v sociálních službách“ bude oceněno 15 pracovníků (5 pracovníků z terénních služeb a 5 pracovníků z ambulatních a 5 z pobytových služeb). O 20 oceněných i o 4 vítězích jednotlivých kategorií a forem sociálních služeb rozhoduje nezávislá odborná porota.
 • V kategorii Manažer sociálních služeb bude oceněn 1 pracovník, o němž rozhodne nezávislá odborná porota.
 • Od 4. 11. do 15. 11. 2019 proběhne na webových stránkách Národní ceny - Pečovatelky roku 2019 internetové hlasování, ve kterém veřejnost bude moci udělit svůj hlas jednomu z 20 vybraných nominovaných pracovníků (viz předchozí bod). Nominovaný pracovník s největším počtem hlasů obdrží Cenu veřejnosti.
 • Soutěžící i navrhovatel berou na vědomí, že s nimi může být pořízen zvukový či obrazový záznam, který může být vyhlašovatelem v přiměřené míře využit pro účely prezentace této akce, a s pořízením záznamu souhlasí.
 • Svými podpisy na přihlášce udělují navrhovatel i nominovaný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů. Vyhlašovatel se zavazuje použít tyto údaje pouze pro účel soutěže a aktivit se soutěží přímo souvisejících.
 • Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže či její průběh.
   

Průběh soutěže

 • Pro nominaci v kategoriích „Sociální pracovník“, „Pracovník v sociálních službách“  a „Manažer roku“ vyplňte přihlašovací formulář. Formuláře přihlášek lze získáte zde.
 • Přihláška musí být úplně a pravdivě vyplněna a podepsána navrhovatelem i nominovaným. Odesláním takto vyplněné a podepsané přihlášky navrhovatel i nominovaný potvrzují, že se seznámili s pravidly soutěže, že s nimi souhlasí a zavazují se je dodržovat.
 • Přihlášky musí být doručeny nejpozději do dne uzávěrky soutěže, která je 6. 10. 2019, výhradně elektronicky vyplněním online formuláře. Povinnou přílohu s podpisy lze vložit naskenovanou prostřednictvím téhož online formuláře.
 • Vyhlašovatel a odborná porota si vyhrazují možnost kontaktovat nominovaného, navrhovatele nebo zaměstnavatele k doplnění údajů či informací potřebných k objektivnímu hodnocení nominovaného.
 • Ocenění na prvních pěti místech v každé kategorii a formě služby získají diplom a věcné ceny, které jim budou předány na slavnostním vyhlášení výsledků na Novoměstské radnici v Praze dne 4. 12. 2019.
 • Na ceny není právní nárok.